Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1. – 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Kossuth u 56. szám

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik a Nyékládházi Televízió munkájában való részvétel, a Nyékládházi Krónika szerkesztése, az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
 • a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a kulturáért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi[a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik],
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Sándorné polgármester nyújt, a 391-450-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére (3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2016., valamint a beosztás megnevezését: igazgató (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

NKI (Közigállás) internetes honlap

Nyékládházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

www.nyekladhaza.hu internetes honlap