Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Idősek Klubja igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. július 1. – 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3433 Nyékládháza, Szent István utca 18. szám.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény színvonalas szakmai munkájának, hatékony gazdálkodásának vezetése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. Az intézmény alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény által ellátott alapfeladatok: étkeztetés, nappali ellátás- idősek klubja.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés: az 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet 3. mellékletének 8.1 pontjában meghatározott felsőfokú szakképzettség,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • szociális szakvizsga megléte vagy arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a megbízást követő 2 éven belül megszerzi, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti mentesség igazolás,
 • magyar állampolgárság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • az 1992. évi XXXIII.tv. 21/A.  § figyelemmel 4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett legalább 5 év vezetői gyakorlat,
 • szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázata megtárgyalását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2016. június 04.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Sándorné polgármester nyújt, a 391-450-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére (3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 186/2016., valamint a beosztás megnevezését: igazgató (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának határideje:2016. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: NKI (Közigállás) internetes honlap Nyékládházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája www.nyekladhaza.hu internetes honlap