Tovább olvasom …

Közzétéve: 2015-05-22

 Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május   hó  27-én (szerdán) 16,00 órakor    ülést tart,melyre tisztelettel meghívom.  Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme.

N a p i r e n d  :

1./ Átfogó értékelés Nyékládháza Város Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

2./ Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2014. évi működéséről

3./ Javaslat a Polgárőrség 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

4./ Javaslat a Tónap és Városnap programjainak megbeszélése

5./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtására

6./ Egyebek:

- Ifjúság helyzete Nyékládházán (szabadidős programok, helyszínek, prevenció)

- Javaslat a Szőlőhegyen fennálló problémák megoldására készített Intézkedési Terv megtárgyalására

Zárt ülés:

7./ Javaslat kitüntetési javaslatok megtárgyalására

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT TISZTELETTEL VÁR  A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET.  AZ ÜLÉS NAPIRENDI ANYAGA (KIVÉTEL ZÁRT ÜLÉS) A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN  MEGTEKINTHETŐ.

 

    

jatszo-page-001

    

Tovább olvasom …

Közzétéve: 2015-05-19

vaganyzar.05.19

    

Tovább olvasom …

Közzétéve: 2015-05-15

meghivo.erika (2)

    

Tovább olvasom …

Közzétéve: 2015-05-14

kiallitas

    

 Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

 Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár (3433 Nyékládháza, Kossuth u. 56.)

igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év

A megbízás kezdő időpontja: 2015. július 1.
A megszűnés időpontja: 2020. június 30.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3433 Nyékládháza, Kossuth u. 56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai és civil szervezetekkel és intézményekkel. Feladatai közé tartozik a Nyékládházi Televízió munkájában való részvétel, a Nyékládházi Krónika szerkesztése, az önkormányzat rendezvényeinek megszervezése, illetve lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a vezetői pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a 6/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
 • A képesítési követelményeknek megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pályázó legmagasabb iskolai végzettségének megfelelően kerül megállapításra.
 • Kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység
 • Büntetlen előélet
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés (vezetői program),
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi
 •  90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 •  nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 11.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (KÖZIGÁLLÁS) történő megjelentetés időpontja:2015.05.18.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Nyékládháza Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a „323/2015 azonosító számot és a beosztás megnevezését igazgató” szöveget.

A magasabb vezetői beosztás a Képviselő-testület döntését követően tölthető be.

A pályázat elbírálási határideje: 2015. június 24.

    

Vágányzári információ

Közzétéve: 2015-05-12

vaganyzar_0526-0529-page-001

    

Tovább olvasom …

Közzétéve: 2015-05-07

megh

    

Adománygyűjtés

Közzétéve: 2015-05-07

adomany (2)

„Szent István szobor állítására adománygyűjtés” megnevezésű alszámla száma: 11734004-15349064-10060005

    

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRA

Tisztelt nyékládházi lakosok!

Az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 7/2008.(III. 26.) sz. rendelet 8.§ alapján pro-urbe díjra javaslatot tehetnek

 • Képviselő-testület tagjai és bizottságai
 • a városban működő, az adott elismerés tárgyában érintett intézmények alkalmazottai és vezetői
 • a városban működő társadalmi, gazdasági szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak,
 • magánszemélyek.

A pro-urbe díj adományozás feltételei:

a) A város társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, illetve életművével kimagasló érdemeket szerzett, vagy

b) a város lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő munkavégzés, vagy

c) a várost gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény, vagy

d) a város hírnevét öregbítő kiemelkedő tevékenység, vagy

e) a város érdekében önzetlenül végzett kiemelkedő értékű munka, vagy

f) a város nevelő-oktató munkájában kiemelkedő teljesítményű munka, vagy

g) a város egészségügyi ellátórendszerében végzett kiemelkedő értékű munka, vagy

h) a városban köztisztviselői és/vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végzett, és ezáltal elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében, vagy

i) a város környezeti-természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása érdekében olyan tevékenységet végeztek, amellyel maradandó vagy kimagasló eredményt értek el, vagy

j) a városban lakók személyi és anyagi biztonságának védelméhez, a közbiztonság megőrzéséhez jelentősen hozzájárultak.

A javaslatokat a mellékelt nyomtatványon 2015.  május hó 20-ig  a Polgármesteri Hivatalba lehet benyújtani.

NYOMTATVÁNY